NAJPREDÁVANEJŠI

Naša cena 109,99 € (2 969,73 CZK)
NA SKLADE
Naša cena 105,99 € (2 861,73 CZK)
NA SKLADE
Naša cena 85,99 € (2 321,73 CZK)
NA SKLADE

OBCHODNÉ PODMIENKY
Obchodné podmienky

 

Všeobecné obchodné podmienky

 

(ďalej len ako „všeobecné obchodné podmienky“)

Predávajúcim sa v zmysle týchto všeobecných nákupných podmienok  označuje spoločnosť

 

Ing. Jana Cifráková, Hlavná 578, 94632  Marcelová  (ďalej len ako „predávajúci“).

IČO : 41983521

 

(ďalej len ako „predávajúci“).

Kontakt: vip-moda@centrum.sk

 1. Tovar je možné vyberať prehliadaním katalógu na webovej stránke  www.vip-moda.eu 

 2. Pri objednávaní cez internet uveďte, prosím, nasledujúce údaje:

  • Ak nakupujete ako spotrebiteľ, t.j. ako fyzická osoba, ktorá nekoná  pri uzatváraní zmluvy na diaľku v rámci predmetu svojej podnikateľskej  činnosti, zamestnania alebo povolania, uveďte meno a priezvisko, adresu.  Súčasne uveďte Vaše telefónne číslo a e-mail.
  • Ak nakupujete v súvislosti s Vašou podnikateľskou činnosťou, uveďte  tiež obchodné meno, IČO, DIČ, IČ DPH a miesto podnikania alebo sídlo
 3. Po odoslaní objednávky bude Vaša objednávka spracovaná a na Váš  e-mail bude obratom doručené potvrdenie o prijatí objednávky. Kupujúci  odoslaním objednávky predávajúcemu potvrdzuje, že predávajúci včas a  riadne splnil svoje informačné povinnosti podľa ust. § 3 ods. 1 zákona  č. 102/2014 Z.z. o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo  poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy  uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho a o zmene a  doplnení niektorých zákonov (ďalej len ako "Zákon o ochrane spotrebiteľa  pri predaji tovaru"). Detaily objednávky a predpokladaný termín dodania  tovaru až ku kupujúcemu s vami dohodneme e-mailom. Na Vami uvedenú  e-mailovú adresu Vám budú v prípade potreby zasielané všetky ďalšie  informácie ohľadom Vašej objednávky.

 4. Predávajúci je povinný splniť objednávku a dodať kupujúcemu tovar v  lehote najneskôr do 29 dní. Tovar však obvykle expedujeme do 2  pracovných dní ( V prípade ak je tovar na sklade u dodávateľa ).

 5. Dodanie tovaru uskutočňujeme počas pracovných dní od 10:00 – 18:00, o  presnom dni expedície a dodanie tovaru vás budeme informovať e-mailom.

 6. V prípade, že tovar doručuje zmluvný prepravca, dáva kupujúci  predávajúcemu právo predať dopravcovi nutné minimum osobných údajov pre  bezproblémové doručenie tovaru (meno, adresa, telefón).

 7. Pri preberaní tovaru Vám doručíme doklad o prevzatí tovaru, ktorý je  zároveň dokladom o zaplatení tovaru v prípade platby na dobierku ( čo sa  nevzťahuje na dobierku zaslanú SP- kde doklad o zaplatení je potrebné  si priamo vyžiadať na SP ) . Doklad o prebratí tovaru je zároveň  objednávkou tovaru v písomnej podobe. Daňový doklad s vyčíslením kúpnej  ceny ,dostane kupujúci e-mailom.

 8. Kupujúcemu vzniká právo na odstúpenie od kúpnej zmluvy bez udania  dôvodu za podmienok upravených zákonom č. 102/2014 Z.z. o ochrane  spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe  zmluvy uzavretej na diaľku ( ďalej len zákon o ochrane spotrebiteľa pre  predaji tovaru ) a to do 14 dní od prevzatia tovaru. Kupujúci ma právo v  rámci tejto lehoty tovar rozbaliť a odskúšať odborným spôsobom ako je  obvyklé pri nákupe v klasickom  kamennom - obchode . Tovar sa považuje  za prevzatý kupujúcim okamihom , keď kupujúci alebo ním určená tretia  osoba s výnimkou dopravcu prevezme všetky časti objednaného tovaru ,  alebo ak sa :

  a) tovary objednané kupujúcim v jednej objednávke dodávajú oddelene, okamihom prevzatia tovaru, ktorý bol dodaný ako posledný,

  b) dodáva tovar pozostávajúci z viacerých dielov alebo kusov, okamihom prevzatia posledného dielu alebo posledného kusu,

  c) tovar dodáva opakovane počas vymedzeného obdobia, okamihom prevzatia prvého dodaného tovaru.

 9. Kupujúci odoslaním objednávky predávajúcemu , že predávajúci včas a  riadne splnil svoje informačné povinnosti podľa ustanov. par. 3 odsek 1  Zákona o ochrane spotrebiteľa pre predaji tovaru.
 10. Predávajúci je oprávnený odstúpiť od zmluvy z dôvodu vypredania  zásob, nedostupnosti tovaru, alebo ak výrobca, dovozca alebo dodávateľ  tovaru dohodnutého v zmluve prerušil výrobu alebo vykonal také závažné  zmeny, ktoré znemožnili realizáciu splnenia povinností predávajúceho  vyplývajúcich zo zmluvy alebo z dôvodov vyššej moci, alebo ak ani pri  vynaložení všetkého úsilia, ktoré možno od neho spravodlivo požadovať,  nie je schopný dodať tovar kupujúcemu v lehote určenej týmito  všeobecnými obchodnými podmienkami alebo v cene, ktorá je uvedená v  internetovom obchode.

 11. Kupujúci je oprávnený v zmysle zákona 102/2014 par.9 od. 1  aj bez  uvedenia dôvodu odstúpiť od zmluvy do 14 dní odo dňa prevzatia tovaru.  Kupujúci má právo v rámci tejto lehoty tovar rozbaliť a odskúšať  obdobným spôsobom ako je obvyklé pri nákupe v klasickom „kamennom“  obchode, a to v rozsahu potrebnom na zistenie povahy, vlastností a  funkčnosti tovaru. Kupujúci má uplatniť právo na odstúpenie od zmluvy u  predávajúceho v listinnej podobe na adrese: Ing, Jana Cifráková, Hlavná 578, 94632, Marcelová ,  spôsobom ktorý nevzbudzuje  pochybnosti, že došlo k odstúpeniu od  zmluvy.  ( Oznámenie odstúpenia od zmluvy ) na odstúpenie od zmluvy.  Doklad o odstúpení od zmluvy musí byť zaslaný na trvalom nosiči ( papier ) na adresu predávajúceho pred zaslaním reklamácie/ odstúpenia od zmluvy, aby bolo možné reklamáciu resp. odstúpenie od zmluvy riešiť.  Ak kupujúci odstúpi od zmluvy, ruší sa od začiatku aj každá  doplnková zmluva súvisiaca so zmluvou, od ktorej kupujúci odstúpil.

 12. Tovar, ktorý zákazník vopred zaplatil a následne neprevzal, príp. zaplatil zálohovú platbu bude v prípade neprevzatia zlikvidovaný po 30 dňoch od vrátenia a uloženia na sklade predávajúceho. Je potrebné, aby zákazník do 30 dní oznámyl náhradný termín odoslania objednaného tovaru na adresu zákazníka. Platba ani zálohová platba nebude zákazníkovi vrátená ak si zákazník objednaný tovar neprevezme a bude vrátený predajcovi.
 13. Tovar zašlite spolu s dokladom o kúpe najneskôr do 14 dní od dňa odstúpenia od zmluvy späť poštou na adresu:

  Ing. Jana Cifráková, Hlavná 578, 946 32 Marcelová

 14. Kupujúci je odstúpením od zmluvy povinný doručiť predávajúcemu tovar  kompletný vrátane kompletnej dokumentácie, nepoškodený, podľa možnosti  v  originálnom obale . Aby sme vedeli vašu reklamáciu prevziať a spracovať je potrebné, aby kupujúci zaslal na  vipmoda@centrum.sk  podacie číslo zásielky. Ak tak kupujúci neurobí, môže sa stať že sa zásielka vráti k odosielateľovi späť za čo predávajúci nezodpovedá. V takom prípade stráca kupujúci právo na odstúpenie od zmluvy v lehote 14 dní. Odporúča sa tovar poistiť. Zásielky na dobierku  predávajúci nepreberá. Predávajúci kupujúcemu vráti peniaze za vrátený tovar vo forme peňažnej poukážky, ktorá je vystavená v hodnote vráteného tovaru. Peňažná poukážka obsahuje evidenčné číslo a je ju možné uplatniť v internetovom obchode www.vip-moda.eu do 24 mesiacov od jej vydania. Inú formu vrátenia peňažných prostriedov za vrátený tovar nie je možné zvoliť. Peňažná poukážka môže byť použitá aj na iné meno, nie len na meno kupujúceho. Predávajúci nie je povinný uhradiť kupujúcemu  dodatočné náklady, ak si kupujúci zvolil iný spôsob doručenia, ako je  najlacnejší bežný spôsob doručenia ponúkaný predávajúcim. Dodatočnými  nákladmi sa rozumie rozdiel medzi nákladmi na doručenie, ktoré si zvolil  kupujúci, a nákladmi na najlacnejší bežný spôsob doručenia ponúkaný  predávajúcim. Platby budú kupujúcemu vrátené do 14  dní odo dňa, keď  bude predávajúcemu doručené oznámenie kupujúceho o odstúpení od kúpnej  zmluvy. Úhrada bude uskutočnená ( podľa údajov uvedených v Odstúpení od  Zmluvy ) ďalšie poplatky sa už neúčtujú .

 15. Predávajúci nie je povinný vrátiť kupujúcemu cenu zaplatenú za  príslušný tovar pred tým, ako mu bol tovar od kupujúceho spolu s  príslušenstvom vrátane dokumentácie a pod. doručený alebo kým kupujúci  nepreukáže zaslanie tovaru spolu s príslušenstvom vrátane dokumentácie a  pod. späť predávajúcemu.
 16. Pri odstúpení od zmluvy kupujúci znáša priame náklady na vrátenie  tovaru predávajúcemu alebo osobe poverenej predávajúcim na prevzatie  tovaru. Pri odstúpení od zmluvy kupujúci znáša priame náklady na  vrátenie tovaru, ktorý vzhľadom na jeho povahu nie je možné vrátiť  prostredníctvom pošty. Priame náklady spojené s vrátením tovaru nemožno  primerane vypočítať vopred. Podľa dostupných informácií je predpokladaný  odhad týchto nákladov v závislosti od veľkosti, hmotnosti tovaru,  vzdialenosti odkiaľ sa uskutočňuje vrátenie tovaru a od cien za ktoré  kupujúcim vybraný prepravca poskytuje svoje služby vo výške od 2,- EUR  do 150,- EUR.

 17. Kupujúci ma právo zrušiť objednávku do 24 hodín od zaslania  objednávky: písomnou formou  na mail. V opačnom  prípade , bude obj. záväzná pre obe strany. Ak zákazník trvá na zrušení objednávky neskôr ako je 48 hodín, bude mu účtovaný storno poplatok vo výške 40 euro.
 18. Kúpna cena tovaru Vám bude vždy potvrdená v spresnení objednávky  e-mailom. Kupujúci potvrdzuje, že bol oboznámený s tým, že súčasťou  objednávky je povinnosť zaplatiť cenu.

 19. Všetky ceny za tovar a služby a všetky poplatky v internetovom obchode sú uvádzané bez DPH ( nie sme platcami DPH ) .

 20. Všetky akcie platia do vypredania zásob, pokiaľ pri konkrétnom výrobku nie je uvedené inak.

 21. Záručné podmienky sú upravené reklamačným poriadkom.

 22. Predávajúci nezodpovedá za oneskorenú dodávku tovaru zavinenú  kuriérskou službou, prípadne udaním nesprávnej adresy kupujúceho.  Kupujúci je povinný dôkladne skontrolovať tovar pri jeho prevzatí od  prepravcu/kuriéra a potvrdiť svojím podpisom prevzatie tovaru na doklade  o prevzatí tovaru.

  Reklamáciu za prípadné nedodanie tovaru vinou kuriéra alebo  poškodenie tovaru zavinené kuriérskou službou je nutné v takýchto  prípadoch uplatňovať priamo u pracovníka kuriérskej služby. Poškodený  tovar kupujúci od kuriéra neprevezme a poškodenie tovaru kupujúci  zaznačí do dokladu o prevzatí tovaru.

  Reklamácie mechanického poškodenia tovaru zapríčineného prepravou,  prevzatie ktorého bez vád potvrdil kupujúci pracovníkovi kuriérskej  služby, nebudú predávajúcim uznané ako oprávnené a plnenie z takejto  reklamácie nebude kupujúcemu poskytnuté.

 23. V prípade nedodania tovaru z dôvodu vyššej moci alebo z dôvodu  ukončenia jeho výroby predávajúci bezodkladne informuje kupujúceho o  dôvode nedodania. Predávajúci je povinný poskytnúť možnosť dodania  náhradného tovaru.

  Kupujúci má právo odmietnuť možnosť dodania náhradného tovaru a  odstúpiť od objednávky uvedeného tovaru. V prípade úhrady kúpnej ceny  alebo jej časti budú pri zrušení objednávky finančné prostriedky vrátené  kupujúcemu v lehote 14 dní podľa údajov uvedených kupujúcim.

 24. Body 8. až 16. týchto všeobecných obchodných podmienok výslovne  neplatia pre subjekty nespĺňajúce definíciu spotrebiteľa uvedenú v ust. §  2 písm. a) zákona č. 250/2007 Z.z. o ochrane spotrebiteľa.

 25. Osobné údaje a ich ochrana

  23.1. Zmluvné strany sa dohodli, že kupujúci v prípade, že je  fyzickou osobou, je povinný oznámiť predávajúcemu svoje meno a  priezvisko, adresu trvalého bydliska vrátane PSČ, číslo telefónu a  mailovú adresu.

  23.2. Kupujúci resp. dotknutá osoba (ďalej ako „kupujúci“ alebo  „dotknutá osoba“) poskytuje osobné údaje predávajúcemu dobrovoľne za  účelom splnenia jeho povinností vyplývajúcich z kúpnej zmluvy a ďalšej  komunikácie s ním. Bez ich poskytnutia predávajúci nemôže riadne plniť  zmluvu s kupujúcim a preto ju nebude možné s kupujúcim ani uzavrieť.  Účelom spracúvania týchto osobných údajov je vystavenie daňového  dokladu, predzmluvné vzťahy, identifikácia kupujúceho, potvrdenie  objednávky a to telefonicky alebo prostredníctvom elektronickej pošty,  doručenie tovaru, registrácia na internetovom obchode www.vip-moda.eu .

  23.3. Predávajúci spracúva osobné údaje dotknutých osôb dotknutej  osoby v súlade s § 11 ods. 1 zák. č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných  údajov v znení neskorších právnych predpisov.  Kupujúci udeľuje  predávajúcemu tento súhlas na dobu určitú do splnenia účelu spracúvania  osobných údajov kupujúceho

  23.4. Kupujúci zaslaním objednávky predávajúcemu čestne prehlasuje,  že dáva súhlas v zmysle ust. § 11 ods. 1 zákona č. 122/2013 Z.z. o  ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov (ďalej len  „ZnOOÚ“), aby predávajúci spracúval a uschovával jeho osobné údaje v  rozsahu podľa bodu 23.1. a to na účely uvedené v bode 23.2. Predávajúci  sa zaväzuje, že bude s osobnými údajmi kupujúceho zaobchádzať a nakladať  v súlade s platnými právnymi predpismi SR. Predávajúci po splnení účelu  spracúvania zabezpečí bezodkladne likvidáciu osobných údajov kupujúceho  v súlade s ust. § 17 ods. 1 ZnOOÚ. Súhlas so spracovaním osobných  údajov môže kupujúci odvolať kedykoľvek písomnou formou. Súhlas zanikne v  lehote 1 mesiaca od doručenia odvolania súhlasu kupujúcim  predávajúcemu.

  23.6. Predávajúci vyhlasuje, že v súlade s ust. § 6 ods. 2 písm. c)  ZnOOÚ osobné údaje bude získavať výlučne na účel uvedené v bode 23.2.  týchto všeobecných obchodných podmienok.

  23.7. Predávajúci vyhlasuje, že v súlade s ust. § 6 ods. 2 písm. e)  ZnOOÚ zabezpečí, aby sa osobné údaje spracúvali a využívali výlučne  spôsobom, ktorý zodpovedá účelu, na ktorý boli zhromaždené.

  23.8. Predávajúci vyhlasuje, že v súlade s ust § 6 ods. 2 písm. i)  ZnOOÚ bude spracúvať osobné údaje v súlade s dobrými mravmi a bude konať  spôsobom, ktorý neodporuje ZnOOÚ ani iným všeobecne záväzným právnym  predpisom a ani ich nebude obchádzať.

  23.13. Kupujúci na základe písomnej žiadosti alebo osobne, ak vec  neznesie odklad, má právo u predávajúceho kedykoľvek namietať voči  spracúvaniu osobných údajov v prípadoch podľa § 10 ods. 3 písm. a), e),  f) alebo g) ZnOOÚ vyslovením oprávnených dôvodov alebo predložením  dôkazov o neoprávnenom zasahovaní do jej práv a právom chránených  záujmov, ktoré sú alebo môžu byť v konkrétnom prípade takýmto  spracúvaním osobných údajov poškodené; ak tomu nebránia zákonné dôvody a  preukáže sa, že námietka kupujúceho je oprávnená, predávajúci je  povinný osobné údaje, ktorých spracúvanie kupujúci namietal, bez  zbytočného odkladu blokovať a zlikvidovať ihneď, ako to okolnosti  dovolia.

  23.14. Kupujúci na základe písomnej žiadosti alebo osobne, ak vec  neznesie odklad, ďalej má právo u predávajúceho kedykoľvek namietať a  nepodrobiť sa rozhodnutiu predávajúceho, ktoré by malo pre ňu právne  účinky alebo významný dosah, ak sa také rozhodnutie vydá výlučne na  základe úkonov automatizovaného spracúvania jej osobných údajov.  Kupujúci má právo žiadať predávajúceho o preskúmanie vydaného  rozhodnutia metódou odlišnou od automatizovanej formy spracúvania,  pričom predávajúci je povinný žiadosti kupujúceho vyhovieť, a to tak, že  rozhodujúcu úlohu pri preskúmaní rozhodnutia bude mať oprávnená osoba; o  spôsobe preskúmania a výsledku zistenia predávajúci informuje  kupujúceho v lehote podľa bodu 23.21. Kupujúci nemá toto právo iba v  prípade, ak to ustanovuje osobitný zákon, v ktorom sú upravené opatrenia  na zabezpečenie oprávnených záujmov kupujúceho, alebo ak v rámci  predzmluvných vzťahov alebo počas existencie zmluvných vzťahov  predávajúci vydal rozhodnutie, ktorým vyhovel požiadavke kupujúceho,  alebo ak predávajúci na základe zmluvy prijal iné primerané opatrenia na  zabezpečenie oprávnených záujmov kupujúceho.

  23.23. Predávajúci vyhlasuje, že v súlade s ust. § 15 ods. 1 písm. b)  ZnOOÚ spracúva osobné údaje kupujúceho na účely uvedené v bode 23.2.  týchto podmienok prostredníctvom týchto sprostredkovateľov:

  Slovenská pošta, a.s. Sídlo: Partizánska cesta 9, 975 99 Banská Bystrica IČO: 36 631 124 zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Banská Bystrica, Oddiel Sa, Vložka č. 803/S.
 26. Zaškrtnutím políčka pred odoslaním objednávky kupujúci vyjadruje, že  sa oboznámil s týmito všeobecnými obchodnými podmienkami, v plnom  rozsahu porozumel ich obsahu a že s nimi súhlasí.

 27. Predávajúci si vyhradzuje právo na zmenu týchto všeobecných nákupných  podmienok. Povinnosť písomného oznámenia zmeny všeobecných nákupných  podmienok je splnená umiestnením na internetovej stránke www.vip-moda.eu

 28. Na vzťahy neupravené týmito všeobecnými obchodnými podmienkami sa  vzťahujú príslušné ustanovenia Občianskeho zákonníka, zákona č. 22/2004  Z.z. o elektronickom obchode a o zmene a doplnení zákona č. 128/2002  Z.z. o štátnej kontrole vnútorného trhu vo veciach ochrany spotrebiteľa a  o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 284/2002 Z.z. v  znení neskorších predpisov a Zákona č. 102/2014 Z.z. o ochrane  spotrebiteľa pri predaji na diaľku

 29. Tieto všeobecné obchodné podmienky nadobúdajú účinnosť voči kupujúcemu uzavretím kúpnej zmluvy..

 30. Predávajúci si vyhradzuje právo na zmenu týchto všeobecných nákupných  podmienok. Povinnosť písomného oznámenia zmeny všeobecných nákupných  podmienok je splnená umiestnením na internetovej stránke www.vip-moda.eu

Tieto obchodné podmienky sú platné od 1. 7. 2016 a plne nahradzujú predchádzajúce nákupné podmienky.

Vyhradzujeme si právo zmeniť obchodné podmienky bez predchádzajúceho upozornenia.

Ďakujeme , za Váš nákup a prajeme pekný deň.